21/02/2013

*** Mezopotamya Uygarlığı***

Anadolu,Akdeniz,Arabistan,İran,Hindistan ve Türkistan'da kurulan uygarlıkların kesişme noktası Mezopotamya "iki nehir arasındaki ülke" olarak tanımlanır.Oldukça verimli bir tarım havzası olan Mezopotamya'da Sümer,Elam,Akad,Babil ve Asur Gibi devletler kurulmuştur. a.Sümerler(MÖ 4000-MÖ 2350) Mezopotamya'da ilk şehir devletlerini Sümerler, kurmuşlardır.En önemlileri Ur,Uruk,Kiş,Lagaş olan bu şehir devletlerine "site" adı verilmiştir.Sitelerin başında patesi veya ensi adı verilen krallar bulunur ve Tanrı adına ülkeyi yönettiklerini iddia ederlerdi.Patesi çevresindeki sitelere hakim olursa "lugal" Sümer ülkesine hakim olursa "lugal kalma" unvanını alırdı.Sümer Devleti'nde krallar ve rahipler en üst sınıfı oluştururken halk,hürler ve köleler olmak üzere sosyal sınıflara ayrılmıştı.Sümerlerde köleler haricinde her erkek asker sayılmış,ordu yaya ve savaş arabalarını kullanan süvarilerden... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

*** Mısır Uygarlığı***

Mısır Uygarlığı, Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır’ın etrafının çöllerle kaplı olması diğer uygarlıklarla daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur. İlkçağ Mısır tarihi M.Ö 3000′lerde başlar, Persler’in M.Ö. 525 de Mısır’ı işgal etmeleri ile son bulur. Bu dönem; Eski Krallık, Orta Krallık ve Hiksoslar, Yeni Krallık, Gerileme, Sais Krallığı devirlerine ayrılır. - Mısır Uygarlığı ilk çağda en gelişmiş uygarlıklardan biriydi. - Mısır ülkesi Nom (Nomos) denilen illere ayrılmıştı. Her ilin başında merkezden gönderilen valileler bulunurdu. - Eski Mısır’ı Firavun denilen krallar yönetirdi. Firavunlara “katip” denilen devlet adamları yardım ederlerdi. - Firavunların idaresinde arabalı ve... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

*** Çin Uygarlığı***

Çin, coğrafi bakımdan Asya’nın en doğusunda yer alır. Çin’de büyük bir uygarlık kurulmuştur. Çin uygarlığı Çin yerlileri ile Hint ve Orta Asya göçmenleri tarafından oluşturulmuştur. M.Ö 2400 yıllarından itibaren Çin Devletleri’nin varlıkları gözlenmektedir. İlk yazılı belgeler ise ancak M.Ö 1500′lü yıllara kadar gidebilmektedir. - Çinliler Türk akınlarına karşı M.Ö 214′de yapımına başlanan 2400 km uzunluğundaki Çin Seddi’ni yapmışlardır. - İlkçağ’da Çin’de feodal bir yönetim tarzı vardı ve “güneşin oğlu” olarak adlandırılan kral feodallerin en büyüğü olarak yönetimi elinde bulundururdu. - Barut, pusula, baskı tekniği, ipekten kağıt yapımı, porselen ve mürekkep İlkçağ’da Çin’de geliştirilip kullanılmıştır. -... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

Hint Uygarlığı***

Hindistan oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen ilkçağ’da burada güçlü bir devlet kurulamamıştır. Bunun temel sebebi farklı milletler tarafından sürekli işgal edilmesi ve burada varlığını sürdüren “Kast Sistemi” dir. Kast sistemi Hindistan’da yaşayanların milletleşmesini engellemiştir. Burada din adamlarının yönettikleri feodal prenslikler hüküm sürmüştür. Kast sistemine göre halk beş gruba ayrılırdı. Bunlar: * Brahmanlar: Din Adamları * Kşatriyalar: Asiller ve Askerler * Vaysiyalar: Sanatkar ve Tüccarlar * Südralar: Köylüler ve işçiler * Paryalar: Köleler - Paryalar, aslında kastın dışında kalan ve insan bile sayılmayan grubu oluşturuyorlardı. Bunların hiçbir hakları yoktu. - Kast sınıflarında birinden diğerine geçiş... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

*** İZOHİPSLER ve ÖZELLİKLERİ***

Yeryüzünde deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen kapalı eğrilerle gösterilir. Bu eğrilere izohips (Eşyükselti) eğrileri denir. En sık kullanılan yöntemdir. İzohipslerin Özellikleri:1. İç içe kapalı eğrilerdir. 2. Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.3. En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.4. 0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer. 5. İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler. Birbirini takip eden ikiizohips eğrisi arasındaki yükselti farkı (equidistans) haritanıntamamında aynıdır.NOT:İzohipsler arasındaki yükselti farkını haritanın ölçeği belirler. Büyükölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda farkbüyüktür.6.Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

Türkiyenin dağları ***

TÜRKİYE’NİN DAĞLARITürkiye’de dağlar çok geniş bir daha yüksek kabarıklıklardır. Bazıları tek bulunurken bazıları da sıradağlar şeklindedir.Oluşumlarına göre dağlar ikiye ayrılır.1-Orojenik Hareketlerle Oluşan Dağlar: Orojenez dağ oluşumu demektir. Yan basınçla sıkışan yerkabuğu plakaları kıvrılarak yada kırılarak engebe kazanır ve sıradağlar oluşur. Ülkemizde orojenez iki şekilde görülür. A) Kıvrılma B) Kırılma ileA) Kıvrım Dağları: Orojenez sonucu esnek tabakalar kıvrılarak yükselir ve sıradağlar oluşturur. Ülkemizdeki dağlar Alp-Himalaya orojenezi sonucu oluşmuştur. Kuzey Anadolu ve Toros Dağları bu şekilde oluşmuştur.Kıvrılma sonucu yüksekte kalan kubbemsi kısımlara Antiklinal, alçakta kalan çanaksı yapıya ise Senklinal denir. Bu oluşumda da bazen kırılmalar dolayısıyla senklinaller boyunca fay hatları oluşabilir. Ülkemizi... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

Muson İklİmİ Ve Özellİklerİ ***

MUSON İKLİMİ VE ÖZELLİKLERİ-Muson rüzgarlarının etki alanlarında görülürler.-Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Çin, Japonya, Meksika körfezi, Doğu Afrika, Gine körfezi ve kuzey Avustralya,..-Yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 20ºC kadardır.-Yıllık sıcaklık farkları 10ºC ‘yi geçmez.1-Yağış rejimi düzensizdir. Yazlar yağışlı kışlar kuraktır.2-Yağışlı ve kurak mevsimi muson rüzgarlarının esiş yönü belirler. Yazın denizden karaya doğru , kışın ise karadan denize doğru eserler.3-Yıllık ortalama yağış 2000mm civarındadır. Yağış miktarı 10000-12000mm’ye kadar çıkabilmektedir( Çerapunçi).4-Yağışlar Orografik kökenlidir.5-Yağışın miktarı yükselti faktörüne bağlı olarak değişir. 6-Yüksek olan yerler daha fazla yağış alır.7-Dünya’nın en çok yağış alan yerleri Muson Asya’sıdır.8-Bu iklimde bulunan adalar her mevsim yağış alır rejimleri düzenlidir.9-Bitki örtüsü yazın yeşillenen... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

Ülkemizde Nüfus ***

Nüfus, belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan topluluğudur. Ülkemizde nüfus sayımlarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapmaktadır. İlk düzenli nüfus sayımı 1927, ikincisi 1935 yılın¬da yapılmıştır.Daha sonra 1990 yılına kadar her 5 yılda nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılından sonra her 10 yıl¬da bir yapılmasına karar verilmesine rağmen, bazı ihtiyaçlardan dolayı 1997 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. En son yapılan nüfus sayımı ise, 2000 yılındadır.Nüfus sayımları ülkemizdeki insan sayısının bilinmesi ve ona göre bazı planlamaların yapılması için önemlidir.NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERTürkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:1. Fiziki Faktörlera. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol¬duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

*** Dünya'da ki İklim ve Doğal Bitki Örtüsü ***

Dünya’da İklim ve Doğal Bitki ÖrtüsüDünya’da Görülen İklim TipleriBir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. İklimi oluşturan bu öğelerden birinin ya da ikisinin farklı olması, değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olur.Dünya’da görülen iklimler, sıcak kuşak iklimleri, ılıman kuşak iklimleri ve soğuk kuşak iklimleri olarak üöç ana bölümde toplanır.Sıcak Kuşak İklimleriSıcak Kuşak İklimlerinin Ortak ÖzellikleriYıllık sıcaklık ortalamaları 20°C’nin üstündedir.Soğuk mevsim yoktur.Yağış özellikleri farklılık gösterir.Ekvatoral İklimEkvatoral İklimin ÖzellikleriYıllık sıcaklık ortalamasının 20°C’nin üstünde olduğu ekvatoral iklimde yıl boyunca yaz koşulları yaşanır.Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğinden yıllık sıcaklık... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

*** Deprem Kuşakları - Deprem Kuşakları nedir ***

Deprem KuşaklarıVikipedi, özgür ansiklopediDepremlerin oluştuğu belli bir düzlemde yer alan ve fay hattının yani, depremde oluşmuş yarıkların geçtiği bölgelere deprem kuşağı denir. Deprem herhangi yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesimler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur: 1. Pasifik Deprem Kuşağı: Yeryüzündeki depremlerin % 68’i bu kuşakta gerçekleşir. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

*** Coğrafi Koordinat Sistemi - Coğrafi Koordinat Sistemi nedir

Coğrafi Koordinat SistemiVikipedi, özgür ansiklopedi Dünya'nın üzerindeki temsili enlem ve boylamlar, koordinatları belirlemek için kullanılır. Coğrafi koordinat sistemi, Dünya üzerindeki her noktanın yerini belirtmek için kullanılabilen bir yer bulma sistemidir. Küresel koordinat sistemindeki üç bileşenden ikisi kullanılarak belirtilir.Yer belirlemede kullanılan en eski yöntemlerden bir tanesi coğrafi koordinat sistemidir. Bu sistem paralel (enlem dairesi) ve meridyen (boylam dairesi) dairelerinden oluşur. İlk defa Babilliler ortaya atmış, sonrasında Batlamyus tarafından bir tam çemberin 360 derece (360°) olduğunun belirtilmesi ile teori daha da geliştirilmiştir.Paralel ve Meridyenler (Enlem ve Boylam Daireleri)Dünyayı kuzey ve güney yarım küre diye ikiye ayıran ekvatora paralel dairelere paralel ya da enlem daireleri... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

21/02/2013

*** DÜnyanin Hareketleri ve Eksen EĞİklİĞİ Ve SonuÇlari

DÜNYANIN HAREKETLERİDünyanın şekli ve sonuçları1. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması2. Ekvator uzunluğunun ardışık iki meridyenden fazla olması 3. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak ısınma ekvatordan kutuplara doğru azalır.4. İki meridyen arası uzaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır.5. Dünyanın bir tarafının aydınlık iken diğer tarfının karanlık olması6. Dünyanın dönüş hızının ekvatordan kutuplara doğru azalması7. Kutup yıldızının görünme açısı enlemlere göre değişim göstermesi8. Dünya küre olduğundan dolayı güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları değişir.9. Dünya küre şeklinde olduğu için gölgesi daire biçimindedir.Dünyanın günlük hareketi ve sonuçları( Kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu )1. Gece ve gündüzün ard arda gelmesi2. Güneş ışınlarının geliş açısının... ...


Kaynak : tam-ders.blogcu.com

13/02/2013

Gitarda Ritim***

Arkadaşlar bu dersimizde gitarda ritimin nasıl olduğunu öğreneceğiz.Ritim atarken sağ elimizi kullanacağız.Dersimize bir örnek ile başlayalım. ALIŞTIRMA Bu alıştımamızda sağ elimizle en basit ritimi yapacağız.Ancak bu ritim basit olduğu kadar ilerisi içinde faydalıdır.Şimdi İŞARET parmağımız ile gitarımızın tüm tellerine 1. telden 6. tele kadar ileri ve geri olmak üzere tüm tellere elinizi kasmadan hafif bir şekilde vurun.Bunu pratik bir şekilde hiç bir bozuk ses almayacak dereceye kadar tekrarlayın.Yani bu alıştırmayı yaparken dikkat edeceğimiz yer parmağımıza hiç bir güç uygulamayacapımız.Hafif bir şekilde parmağı ileri-geri tüm tellere vuruyoruz.Yalnız parmağımızı ileri vururken hiçbir kuvvet uygulamayacağımız gibi geri gelirken baş parmağımızı biraz da olsa içeri çekiyoruz.Alıştırmayı... ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Gitarda Notaların İsimleri***

Arkadaşlar şimdi gitarda kullanılan ingilizceden gelen notaların isimlerini göreceğiz.Gitarın yapısını basitçe tanıdıktan sonra tellerin isimleri de öncelikle bilmemiz gereken şeylerden biridir.Şimdi aşağıda gitar notaların en çok kullandığımız kalıpta yazılışlarını göreceksiniz.Burası gitar eğitimin en önemli noktalarından bir tanesidir. Do - C Re - D Mi - E Fa - F Sol - G La - A Si - B diye okunur. Yukarıda yazan notaların karşılık geldiği harfleri pratik yaparak ezberleyin.Karışık ezberleyin veya sırayla.Ama pratik olmanız lazım. Çoğu gitar sitelerinde notalar yukarıdaki gibi gösterilir.Ancak normal (do-re-mi) kalıbında da gösterilmesi yanlış değildir.Yukarıda yazan notaların şimdi de gitar üzerinde boş tel olarak yerlerini görelim.Şimdilik sadece gitar üzerindeki boş tel olarak yerlerini göreceğiz.Daha... ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Gitarda Arpej Çalışması***

Arkadaşlar bu dersimizde gitar arpej ne ve nasıl yaplıdığını göreceğiz. Arpej:Seslerin(Genellikle akor sesleri) arka arkaya duyulmasına denir.Arpej çalarken 2 adet gitar olması veya iki gitarın görevini görmeniz lazımdır.Arpejda önceki derslerde öğrendiğimiz PİMA VE 1,2,3,4 parmak sembollerini kullanacağız.Öncellikle bunu bir hatırlayalım. Yukarıda sağ ve sol elimizin parmak sembollerini gördük.Arpej çalarken ellerinizi özelliklede sağ elinizi ve parmaklarınızı kullanırken mümkün olduğunca küçük hareketler yapmaya çalışın.Yani, örneğin sağ elinizinin parmaklarıyla bir tele vurduğunuz zaman parmaklarınızı tellerden fazla uzaklaştırmayın. EGZERSİZ Burada gördüğünüz gibi baş parmağı kalın mi teline, diğer parmakları aşağıdaki 3 tele yerleştiriyoruz. Yalnız bu tabiki değişmez bir kural değil.Egzersizleri yavaş bir tempoda çalışın ve parmaklarınızı tellere doğru... ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Gitarda Akorlara Basma***

Arkadaşlar öncelikle ilk derslerimizde öğrendiğimiz sol el parmaklarımızı nasıl adlandırdığımızı hatırlayalım.Arkadaşlar bu dersimizde akorlarla ilgili sadece teorik bilgiler göreceğiz.Gitarda kullandığımız akorları sonraki derslerimize saklayacağız. Yukarıdaki resimdede gördüğünüz gibi sol el parmaklarımızı baş parmağımız hariç soldan sağa 1,2,3,4 diye adlandırıyoruz.Baş parmağımıza isim vermememizin sebebi ise bu parmağımızın gitar çalarken sapın arkasında duruyor olması. AKOR BASMAK Akor:Üç ya da daha fazla sesin uyumlu bir şekilde çalınmasıyla elde edilen ses grubuna denir. Örnek Akor Akorların gitarda nasıl basıldığını göstermek için yukarıdaki gibi bir şekil kullanıyoruz.Bu şekilin ne anlama geldiği için de gitarın sapı... ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Gitarda İlk Şarkılar***

Haluk Levent'in Akdeniz Akşamları şarkısını hepinin biliyorsunuzdur.Bu şarkı gitar eğitimde sonra çalınan en kolay şarkılardandır.Aşağıda bu şarkının notalarına bakarak ardından bakmadan çalacak seviyeye gelenere kadar şarkının üzerinde çalışın. ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Gitarda Tel Değiştirme Çalışmaları***

Bu dersimizde önceki dersimizde öğrendiğimiz; mi, la , re telleri üzerinde geçiş yani tel değiştirme çalışmaları yapacağız.Bu alıştırmaları yaparken; 1)Baş parmağınızı kullanın 2)Belli bir hızda yapın ALIŞTIRMA 1 İlk alıştırmalarımız olduğu için size kolaylık olması için notaların isimleride yazdım.Ancak ilerleyen derslerdeki alıştırmalarda notaların isimlerini vermeyeceğim. NOT:Yukarıdaki portrenin sonunda işaret(başında iki nokta, ince ve kalın çizgi) tekrar işaretidir.O işaret varsa o çalışma bir defa daha çalınır. ALIŞTIRMA 2 Bu alıştırmalarda eğer nota okumayı biliyorsanız portreye, eğer henüz bilmiyorsanız TAB bölümüne bakarak çalabilirsiniz.Eğer tab okumada güçlük yaşıyorsanız 2. dersi tekrar gözden geçilebilirsiniz. ALIŞTIRMA 3 Bu üst üç tel ile ilgili son alıştırmamız.Bu dersteki alıştırmaları düzgün bir şekilde çaldıktan sonra bir sonraki... ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Gitarda İlk Akor:Mi majör***

Arkadaşlar bu dersimizde ilk öğreneceğimiz ve size en basit akor diyebileceğim mi majör akoruna geçebiliriz.Önce mi majör akorun nasıl basıldığını görelim. Mi majör akorunun nasıl basıldığını gösteren resmin sağında mi majörün çizimini görüyorsunuz.Önceki dersimizde bu çizimin nasıl okunduğunu öğrenmiştik.Size tavsiyem çizimin nasıl okunduğunu bilmiyorsanız önceki derse tekrar göz gezdirin.Çünkü; ilerki derslerimizde akorun gösterimini vermeyebilirim. Mi majör akoru "E" ile gösterilir.Gitarda do, re, mi, fa değilde, alfabenin ilk 7 harfi(Ç hariç) kullanılır.E harfi mi demektir.Şimdi ise mi majör akoruyla ilgili ilk alıştırmamıza geçelim.Parmaklarınızı önceki derslerimizde öğrendiğimiz gibi tellere yerleştirin(PİMA).Aşağıdaki alıştırmaları ister tabdan ister notalardan yararlanarak yapabilirsiniz.Bu alıştırmalarımızda şimdilik sadece mi majör akorunu kullanacağız. ALIŞTIRMA... ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Gitarda La Minör Akoru***

Arkadaşlar bu dersimizde la minör akorunu ve nasıl basıldığını inceleyeceğiz. Akorların minör mü yoksa majör mü olduğunu anlamanın kolay bir yolu var.Akorun yanında küçük m "m" varsa minör, yoksa majördür. La Minör Gösterim La minör Çizim La minör akorunun basış stilini öğrendikten sonra bu akorla ilgili alıştırmalara... ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Gitarda İki Akor Arası Geçiş***

Arkadaşlar bu dersimizde önceki derslerimizde öğrendiğimiz la minör ve mi majör akorları arasında geçiş çalışması yapacağız.Akor geçişi yaparken ilk yapışlarda biraz zorlanabilirsiniz.Ancak tam anlamıyla geçişi iy iyapmadan bu dersi atlamayın.Akor geçişleri gitar eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Mİ MAJÖR LA MİNÖR ALIŞTIRMA ALIŞTIRMA ALIŞTIRMA İsterseniz sizde kendi alıştırmalarınızı üretebilirsiniz.Bu alıştırmaları tam anlamıyla iyi öğrendikten sonra... ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Gitarda Notaların Yerleri***

Gitarda notaların yerlerine geçmeden önce şunu söylemeliyim; bu dersimizin içeriği ne yazık ki Türkiye'de hiçbir eğitim blogunda yazmıyor.Size faydalı olacağını düşünüyorum.Gitar kursuna gittiyseniz çoğu öğretmen notaların yerlerini size notaların isimlerini öğreterek ezberletir.Ama ben size daha kolay olsun diye farklı bir yol izleyeceğim.Notaları ben de size şimdi öğreteceğim yolla öğrendim.Hatırlarsanız perdeleri 1,2,3 diye isimlendirmiştik.Soldan başlayarak 1,2,3,4 diye gidiyordu.Notalarının öğrenilmesinde bu öğrettiğimin de size faydası olacak.Şimdi ise 1,2,3,4 perdelerine 0(sıfır) sayısını ekleyeceğiz.Sıfırın anlamı boş tel yani hiç bir perdeye basmayacağız demek oluyor.Unutmamanız gereken diğer bir konuda tellere doğru parmakla vurmaktır.Bunları öğrendikten sonra notalarının gitar üzerindeki yerine geçelim. Sağ el ile hangi tele... ...


Kaynak : onlinegitardersi.blogcu.com

13/02/2013

***Fransızcada Renkler***

Les Couleurs(Renkler) fransızcada renkler ismin dişi veya erkek oluşuna göre değişiklik şekillerde kullanılırlar. tabloda bilmemiz gereken bazı temel renkler verilmiştir. Masculin(erkek) Féminin(dişi) Türkçesi vert verte yeşil gis ... ...


Kaynak : fransizdersleri.blogcu.com

13/02/2013

***Fransızcada Sayılar***

Nombres(Sayılar) 0-zéro 10-dix 1-un 12-douze 2-deux 13-treize 3-trois 14-quatorze 4-quatre 15-quinze 5-cinq 16-seize 6-six 17-dix-sept 7-sept 18-dix-huit 8-huit 19-diz-neuf 9-neuf 20-vingt 21-vingt et un 51-cinquante et un 22-vingt-deux 52-cinquante-deux… 23-vingt-trois… 60-soixante 30-trente 61-soixante et un 31-trente et un 62-soixante-deux… 32-trente-deux… 70-soixante-dix 40-quarante 71-soixante et onze… 41-quarante... ...


Kaynak : fransizdersleri.blogcu.com

13/02/2013

***Fransızcada Être Fiili***

Le Verbe ÊTRE(Olmak) Présent (de 1'indicatif) affirmative négative interrogative je suis je ne suis pas suis-je? te es te... ...


Kaynak : fransizdersleri.blogcu.com

Bu blog en iyi Google Chrome'da çalışır.

All Rights Reserved. Copyright © Msn Nickleri tüm hakları saklıdır. Site Map
Temayı düzenleyen: nickcenter..